Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „uDOSTĘPniacze”

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs „uDOSTĘPniacze”: celem jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do klas 4-7) na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. Ważne jest również zwrócenie uwagi, że Fundusze Europejskie wspierają niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością szczególnie w Programie Dostępność Plus (dostępne źródła o Programie).
 3. Gala Finałowa: wydarzenie podsumowujące Konkurs „uDOSTĘPniacze”.
 4. Miejsce organizacji Gali Finałowej: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 5. Organizator Konkursu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 6. Administrator danych osobowych: Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 7. Wykonawca: PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Składowa 10 lok. 125 15-399 Białystok, odpowiedzialny za realizację Konkursu i Gali Finałowej.
 8. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska, ul. Grażyny 1 A lok. 7, 15-342 Białystok.
 9. Obszar realizacji: szkoły podstawowe z terenu 16 województw Polski.
 10. Grupa docelowa:
  1. Uczniowie publicznych szkół podstawowych, klas IV-VII, w tym także szkół integracyjnych bądź specjalnych z terenu całej Polski.
  2. Nauczyciele, prowadzący lekcje o dostępności w zgłoszonych szkołach.
  3. Opiekunowie zespołów konkursowych.
 11. Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele oraz opiekunowie zespołów ze szkół zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
 12. Nauczyciel: pedagog wskazany w formularzu zgłoszeniowym do przeprowadzenia lekcji.
 13. Opiekun zespołu: osoba wskazana w formularzu zgłoszeniowym jako opiekun zespołu konkursowego.
 14. Zespół konkursowy: grupa maksymalnie 10 uczniów oraz opiekun zespołu, którzy prześlą pracę konkursową.
 15. Laureaci: uczniowie trzech zespołów konkursowych, których prace konkursowe zostały najwyżej ocenione przez jury konkursowe.
 16. Lekcja: zajęcia trwające 45 min., przeprowadzone w szkole podstawowej zakwalifikowanej do Konkursu przez zgłoszonego nauczyciela szkoły dla grupy min. 20 uczniów (klasy IV – VII), realizowane na podstawie scenariusza lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę.
 17. Warsztat: zajęcia trwające 45 min., przeprowadzone przez zespół trenerów wyznaczony przez Wykonawcę Konkursu w szkole podstawowej, która weźmie udział w Konkursie.
 18. Kurs e-learningowy na temat dostępności: kurs, do udziału w którym zobowiązany jest każdy nauczyciel zgłoszony do prowadzenia lekcji.
 19. Zgłoszenie on-line: wypełniony przez  Uczestnika zainteresowanego udziałem w Konkursie  formularz dostępny pod adresem: udostepniacze.miir.gov.pl i przesłany przez w formie określonej w Regulaminie.
 20. Webinarium: spotkanie online, dedykowane dla nauczycieli, zgłoszonych do prowadzenia lekcji.

§ 2 CELE KONKURSU ORAZ TERMINY

 1. Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi (uczniowie publicznych szkół podstawowych z klas IV-VII) na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. Ważne jest również zwrócenie uwagi, że Fundusze Europejskie wspierają niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością szczególnie w Programie Dostępność Plus.
 2. Czas trwania konkursu: 9.05.2019 r. –  październik 2019 r.
  1. Przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie: 9.05.2019 r. – 18.06.2019 r.
  2. Udział w szkoleniu e-learningowym przez zgłoszonych do prowadzenia lekcji nauczycieli: 8.06.2019 r. – 20.09.2019 r.
  3. Realizacja webinarium dla nauczycieli we wskazanym przez Wykonawcę terminie (drogą mailową).
  4. Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji o dostępności w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Konkursie: 10.06.2019 r. – 24.09.2019 r.
  5. Przesyłanie prac konkursowych:  17.06.2019 r. – 27.09.2019 r.
  6. Weryfikacja zgłoszeń i wybór Laureatów: do 8.10.2019 r.
  7. Gala Finałowa: październik 2019 r.
 3. Organizacja warsztatów
  1. Organizacja warsztatów w 3 szkołach Laureatów: 9-11.10.2019 r.
  2. Organizacja warsztatów w pozostałych 97 szkołach, które wzięły udział w Konkursie: 15.10.2019 r. – 24.01.2020 r.
 4. Organizatorzy w uzasadnionych  przypadkach zastrzegają możliwość zmiany terminów, o których mowa w punktach 2.1-2.7).

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE „uDOSTĘPniacze”

 1. Szkoła, przystępując do udziału w Konkursie, odpowiada za jego realizację na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII i nauczycieli publicznych szkół podstawowych z terenu 16-stu województw Polski. W Konkursie zakłada się udział 100 szkół. Liczba szkół podstawowych z danego województwa będzie procentowo odzwierciedlać liczbę wszystkich publicznych szkół podstawowych z danego województwa w odniesieniu do ogólnej liczby szkół podstawowych z terenu całego kraju. Jednocześnie  50% zakwalifikowanych do udziału szkół podstawowych będzie zlokalizowana w miejscowościach poniżej 25 tys. mieszkańców.
 3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Wykonawcy, osoby wyznaczone przez Organizatora i Wykonawcę do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i Wykonawcą, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3  powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Konkurs obejmuje:
  1. Organizację przez nauczycieli w szkołach jednej lekcji o dostępności dla grupy min. 20 uczniów (na bazie materiałów przekazanych przez Wykonawcę).
  2. Opracowanie przez zespoły konkursowe pracy konkursowej i przesłanie jej do oceny kapituły konkursowej.
  3. Organizację gali finałowej w Warszawie dla laureatów Konkursu wraz z wycieczką do Centrum Nauki Kopernik.
  4. Organizację przez Wykonawcę 3 warsztatów z dostępności w każdej szkole, która znajdzie się w gronie laureatów Konkursu.
  5. Organizację przez Wykonawcę 6 warsztatów z dostępności w każdej z pozostałych 97 szkół, które wzięły udział w Konkursie a nie znalazły się w gronie laureatów Konkursu.
 6. Warunkiem koniecznym, aby zgłosić szkołę doudziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie: udostepniacze.miir.gov.pl oraz przesłanie w formie skanu - wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (generowanymi automatycznie przy zgłoszeniu online; Załącznik nr 1, 4), podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły, nauczyciela zgłaszającego się do prowadzenia lekcji, a także opiekuna zespołu projektowego, na adres e-mail Wykonawcy: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl w terminie 2 dni od przesłania zgłoszenia online.
 7. O przyjęciu szkoły do Konkursu decyduje kolejność zgłoszenia wraz z terminowym przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 6, a także spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
 8. Wykonawca powiadomi zgłoszoną szkołę, czy zakwalifikowała się do udziału w Konkursie drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia online oraz skanu dokumentów zgłoszeniowych.
 9. Szkoła zakwalifikowana do udziału otrzyma unikalny link do drugiej części formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem którego wypełni dane dotyczące zespołu konkursowego, zgłosi pracę i wygeneruje niezbędne dokumenty do podpisu (Załącznik nr 2, 5, 6)  i przesłania skanem na adres e-mail Wykonawcy: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl.
 10. Każda szkoła zakwalifikowana do udziału w Konkursie może zgłosić tylko jeden zespół konkursowy, składający się z maksymalnie 10 uczniów i 1 opiekuna zespołu.
 11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji edukacyjnej zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba szkół z każdego województwa.
 12. Nauczyciel zgłaszając się do projektu zobowiązuje się do:
  1. Udziału w kursie e-learningowym na temat dostępności, zapewnionym przez Wykonawcę. Nauczyciel musi ukończyć  kurs przed przeprowadzeniem lekcji o dostępności w szkole (warunek konieczny).
  2. Udziału w webinarium, zapewnionym przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie (rodzaj spotkania za pośrednictwem Internetu);
  3. Przeprowadzenia jednej 45-minutowej lekcji dla grupy min. 20 uczniów na bazie przekazanego przez Wykonawcę scenariusza zajęć i materiałów dodatkowych;
  4. Przesłania w formie skanu na adres e-mail: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl potwierdzenia przeprowadzenia lekcji (Załącznik nr 3) wraz z formularzem zgłoszenia pracy konkursowej. Przesłanie potwierdzenia jest warunkiem koniecznym przekazania upominków i dyplomów dla uczniów zgłoszonych do Konkursu.
 13. Opiekun zespołu konkursowego zobowiązuje się do:
  1. Zebrania zespołu konkursowego złożonego z maksymalnie 10 uczniów (przy założeniu, że przynajmniej 50% zespołu wzięło udział w lekcji na temat dostępności);
  2. Zebrania niezbędnych zgód wymaganych regulaminem (Załączniki nr 5 i 6);
  3. Koordynacji opracowania pracy konkursowej;
  4. Przesłania danych zespołu konkursowego oraz pracy konkursowej poprzez formularz, do którego otrzyma indywidualny link po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Konkursie, w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2019 r.;
  5. Pełnienia funkcji opiekuna zespołu podczas gali finałowej, w przypadku zakwalifikowania się zespołu do grona laureatów Konkursu;
  6. Przekazania otrzymanych od Wykonawcy upominków i dyplomów (dotyczy zespołów, które nie znalazły się w gronie laureatów Konkursu);
  7. Przesłania potwierdzenia odbioru upominków i dyplomów oraz przekazania ich członkom zespołu konkursowego (Załącznik nr 8);
  8. Zapewnienia bezpieczeństwa zespołu konkursowego w czasie podróży na miejsce gali finałowej, jak i w dniu samej gali.
 14. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w Konkursie nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. scenariusz lekcji, film edukacyjny, prezentację merytoryczną) potrzebne do przeprowadzenia lekcji. Materiały zostaną wysłane drogą mailową w formie linków bądź plików PDF na adres mailowy nauczyciela.
 15. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie 3 warsztatów z dostępności w każdej szkole, której Zespół Konkursowy znajdzie się w gronie laureatów oraz 6 warsztatów w pozostałych 97 szkołach zakwalifikowanych do Konkursu (niezależnie od wyników Konkursu). W każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział maksymalnie 30 uczniów wskazanych przez szkołę. Warsztaty zostaną zorganizowane na terenie szkół w terminach wskazanych przez Wykonawcę. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez dwuosobowy zespół trenerski delegowany przez Wykonawcę.
 16. Warunkiem koniecznym organizacji warsztatów w szkołach jest przesłanie przez szkołę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego z pracą konkursową, w wyznaczonym w Regulaminie terminie.
 17. Szkoła zobowiązana jest:
  1. Udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia lekcji i warsztatów organizowanych w ramach Konkursu, w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (np. telewizor + odtwarzacz DVD, projektor, ekran/ tablica multimedialna) oraz sprzętu umożliwiającego odtworzenie nagrania dźwiękowego;
  2. Wyznaczyć osobę do kontaktu z Wykonawcą w sprawie organizacji warsztatów;
  3. Zorganizować lekcję grupie min. 20 uczniów z klas IV-VII, którą przeprowadzi nauczyciel zgłoszony do udziału w Konkursie, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji lekcji;
  4. W przypadku, gdy zespół konkursowy zostanie laureatem: wyznaczyć w określonym przez Wykonawcę terminie 3, maksymalnie 30-osobowe grupy uczniów z klas IV-VII , które wezmą udział w zapewnianych przez Wykonawcę warsztatach na temat dostępności;
  5. W przypadku, gdy zespół konkursowy nie zostanie laureatem: wyznaczyć w określonym przez Wykonawcę terminie 6, maksymalnie 30-osobowych grup uczniów z klas IV-VII , które wezmą udział w zapewnianych przez Wykonawcę warsztatach na temat dostępności;
  6. Zamieścić na stronie internetowej szkoły link do filmu na temat dostępności przekazanego przez Wykonawcę oraz w miarę możliwości wyświetlić film uczniom;
  7. Zawiesić zgodnie z wytycznymi na terenie szkoły plakaty i naklejki informacyjne o konkursie, które przekaże Wykonawca.
 18. Wytyczne dotyczące zadania konkursowego:
  1. Każdy zespół, biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. Po zgłoszeniu pracy poprzez formularz zgłoszeniowy nie ma możliwości jej poprawienia.
  2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia.
  3. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.
  4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką (np. praca plastyczna, reportaż filmowy lub inny materiał video, reportaż zdjęciowy, itp.), umożliwiającą digitalizację pracy (zapis w formie cyfrowej np. w postaci zdjęć, grafik lub nagrania video) i przesłanie jej poprzez formularz zgłoszeniowy.
  5. Po wykonaniu pracy należy ją w dowolny sposób zdigitalizować, np. do formatu materiału video, zdjęć lub grafik i wgrać do formularza zgłoszeniowego, klikając w link przesłany opiekunowi zespołu, po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Konkursie. Zdigitalizowane prace muszą spełniać poniższe kryteria:
   1. Film o długości do 4 minut; w formacie: .avi lub .mp4 o wielkości maksymalnej do 128 MB; lub
   2. Zdjęcia i pliki graficzne skompresowane w jeden plik (np. za pośrednictwem programu do kompresji, np.: IZArc, Zipware, PeaZip, itp.) lub przesłane w formie pojedynczego pliku w formacie pdf,  jpg, png, lub gif - o wielkości maksymalnej do 30 MB.
  6. Dodatkowo, w formularzu zgłoszeniowym należy podać tytuł pracy, jej krótki opis oraz wskazać formę wykonanej pracy. Nieuzupełnienie wskazanych przez Wykonawcę pól w formularzu zgłoszeniowym dyskwalifikuje pracę w procesie oceny.
  7. Prace konkursowe muszą zostać zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2019 r.
  8. Praca konkursowa musi być przygotowana przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym, tj. zespół uczniów z pomocą/pod nadzorem opiekuna zespołu.
  9. Spośród wszystkich otrzymanych prac konkursowych, Wykonawca wyłoni 20 prac, które w dalszej kolejności zostaną przesłane do oceny przez kapitułę  konkursu. Ocena zostanie dokonana na podstawie karty oceny (Załącznik nr 7).
  10. Spośród 20 pomysłów, rekomendowanych do drugiego etapu oceny przez Wykonawcę, kapituła Konkursu w składzie 5 osób wyłoni, zgodnie z kryteriami oceny (Załącznik nr 7), 3 laureatów (zespołów) Konkursu. Z posiedzenia kapituły zostanie sporządzony protokół, który zostanie popisany przez wszystkich członków kapituły konkursowej.
  11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu udostepniacze.miir.gov.pl. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszonych prac konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  12. Wykonawca powiadomi w sposób elektroniczny opiekunów trzech zwycięskich zespołów o wygranej w Konkursie.
  13. W przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad Regulaminu Wykonawca zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy konkursowej, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

4 UDZIAŁ W GALI FINAŁOWEJ

 1. Laureaci (trzy zwycięskie zespoły konkursowe) wraz z opiekunem zespołu (jeden opiekun na zespół) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w październiku 2019 r. w  Warszawie. 
 2. W programie gali finałowej znajduje się wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia zostanie przekazany opiekunom zwycięskich zespołów po rozstrzygnięciu Konkursu.
 3. Laureaci oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z zakwaterowania w przeddzień gali w jednym ze wskazanych przez Wykonawcę hoteli (adres zostanie podany przez Wykonawcę w późniejszym terminie).
 4. Wykonawca zapewni transport trzech zwycięskich zespołów do Warszawy oraz z Warszawy oraz  z miejsca noclegu na galę i z powrotem, a także do Centrum Nauki Kopernik.
 5. Organizator oraz Wykonawca zastrzegają, iż laureaci będący osobami pełnoletnimi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w hotelu, środkach transportu zapewnionych przez Wykonawcę, Centrum Nauki Kopernik oraz na miejscu gali, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zachowanie i poczynione szkody osób niepełnoletnich odpowiada opiekun zespołu.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca (dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu) będą:
  1. Udział w gali finałowej i wycieczce do Centrum Nauki Kopernik;
  2. Nagroda rzeczowa dla uczniów o wartości ok. 100,00 zł;
  3. Nagroda rzeczowa dla opiekuna zespołu o wartości ok. 200,00 zł;
  4. Dyplom uczestnictwa w Konkursie dla uczniów.
 2. Członkowie (uczniowie) pozostałych zespołów konkursowych, które nie znalazły się w gronie laureatów, otrzymają:
  1. Upominki rzeczowe o wartości ok. 10,00 zł;
  2. Dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 3. Nagrody główne zostają wręczone laureatom podczas gali finałowej, zaś upominki i dyplomy dla pozostałych zespołów konkursowych będą wysłane do poszczególnych szkół drogą pocztową lub kurierską.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.
 5. Organizator oświadcza, że nagroda przyznana dla jednego ucznia oraz nauczyciela nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 6 DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji ogólnopolskiego konkursu pn. „uDOSTĘPniacze”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ogólnopolskiego konkursu pn. „uDOSTĘPniacze” (w tym kontaktowania się z Uczestnikami) (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z zastrzeżeniem, że w przypadku cofnięcia zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osoba, traci prawo udziału w konkursie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@miir.gov.pl.
 8. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z akceptacją Klauzuli Informacyjnej o danych osobowych, stanowiącej paragraf nr 6 Regulaminu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę projektu: Firma PRownia – Sztuka Relacji Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Składowej 10 lok. 125, 15-399 Białystok, zgodnie z zapisami umowy zawartej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju a  PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową, o której mowa w par. 3 pkt. 16, oświadcza i zapewnia, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy konkursowej;
  2. przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych i przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy w ramach Konkursu;
  3. udziela Organizatorowi konkursu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
  4. przenosi na Organizatora Konkursu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
  5. zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela Organizatorowi Konkursu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony;
  6. przekazanie oraz korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 16 przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;
  7. w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Wykonawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 16, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;
  8. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych w pracy konkursowej do wykorzystania ich wizerunków.
 2. Nabycie przez Organizatora Konkursu praw, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem przekazania utworów (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego) oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie dowolną techniką, w szczególności zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, oraz zwielokrotnienie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką;
  2. rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami;
  3. udostępnianie, w szczególności poprzez przekazywanie wnioskodawcom w celach informacyjno-promocyjnych;
  4. wprowadzanie dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian, łączenie z innymi utworami;
 3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1, Organizator Konkursu nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których materiały te zostały utrwalone.
 4. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w § 7, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 5. Organizator i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje  Organizator.
 3. Wszelkie pytania oraz uwagi należy kierować na adres biura projektu Wykonawcy Konkursu PRownia Sztuka Relacji s.c. ul. Grażyny 1A lok. 7, 15-342 Białystok, e-mail: konkurs@udostepniacze-zgloszenie.pl
 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Złożenie przez uczestników podpisów na formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 7. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Pobierz regulamin (PDF 351 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu

 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do konkursu (DOCX 164 KB)
 2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy zespołu i pracy konkursowej (DOCX 165 KB)
 3. Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia lekcji  (DOCX 164 KB)
 4. Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (DOCX 163 KB)
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna ucznia (DOCX 165 KB)
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie opiekuna zespołu (DOCX 164 KB)
 7. Załącznik nr 7 – Karta oceny prac konkursowych (DOCX 165 KB)
 8. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie odbioru upominków i dyplomów oraz przekazania ich uczniom (DOCX 163 KB)